پیش‌بینی آب و هوای ساعتی برای حر, استان تهران - کانال آب و هوا | Weather.com (2024)

از ۱۷:۰۵ GMT+03:30

یکشنبه ۱۰ تیر

۱۷:۳۰

غالباً آفتابی

35°

3%

غرب جنوب غربی 9کیلومتر / ساعت

غالباً آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود35°

 • بادغرب جنوب غربی 9کیلومتر / ساعت

 • رطوبت18%

 • شاخص UV2 از 11

 • پوشش ابر24%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۸:۳۰

آفتابی

35°

1%

جنوب غرب 9کیلومتر / ساعت

آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود35°

 • بادجنوب غرب 9کیلومتر / ساعت

 • رطوبت18%

 • شاخص UV1 از 11

 • پوشش ابر16%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۹:۳۰

آفتابی

34°

0%

غرب جنوب غربی 11کیلومتر / ساعت

آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود34°

 • بادغرب جنوب غربی 11کیلومتر / ساعت

 • رطوبت19%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر13%

 • میزان باران0 میلی متر

۲۰:۳۰

صاف

33°

0%

غرب 14کیلومتر / ساعت

صاف

 • اینگونه حس می‌شود33°

 • بادغرب 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت22%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر7%

 • میزان باران0 میلی متر

۲۱:۳۰

غالباً صاف

32°

1%

غرب 14کیلومتر / ساعت

غالباً صاف

 • اینگونه حس می‌شود32°

 • بادغرب 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت24%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر20%

 • میزان باران0 میلی متر

۲۲:۳۰

غالباً صاف

31°

3%

غرب شمال غربی 13کیلومتر / ساعت

غالباً صاف

 • اینگونه حس می‌شود31°

 • بادغرب شمال غربی 13کیلومتر / ساعت

 • رطوبت26%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر28%

 • میزان باران0 میلی متر

Advertisem*nt

۲۳:۳۰

غالباً صاف

30°

2%

غرب 12کیلومتر / ساعت

غالباً صاف

 • اینگونه حس می‌شود30°

 • بادغرب 12کیلومتر / ساعت

 • رطوبت28%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر20%

 • میزان باران0 میلی متر

۰:۳۰

غالباً صاف

29°

0%

غرب 11کیلومتر / ساعت

غالباً صاف

 • اینگونه حس می‌شود29°

 • بادغرب 11کیلومتر / ساعت

 • رطوبت30%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر29%

 • میزان باران0 میلی متر

دوشنبه ۱۱ تیر

۱:۳۰

صاف

28°

0%

غرب 10کیلومتر / ساعت

صاف

 • اینگونه حس می‌شود28°

 • بادغرب 10کیلومتر / ساعت

 • رطوبت33%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر16%

 • میزان باران0 میلی متر

۲:۳۰

صاف

27°

0%

غرب شمال غربی 10کیلومتر / ساعت

صاف

 • اینگونه حس می‌شود27°

 • بادغرب شمال غربی 10کیلومتر / ساعت

 • رطوبت35%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر9%

 • میزان باران0 میلی متر

۳:۳۰

صاف

27°

0%

غرب شمال غربی 10کیلومتر / ساعت

صاف

 • اینگونه حس می‌شود27°

 • بادغرب شمال غربی 10کیلومتر / ساعت

 • رطوبت37%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر13%

 • میزان باران0 میلی متر

۴:۳۰

نیمه ابری

26°

0%

غرب شمال غربی 9کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود26°

 • بادغرب شمال غربی 9کیلومتر / ساعت

 • رطوبت39%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر32%

 • میزان باران0 میلی متر

۵:۳۰

نیمه ابری

25°

0%

غرب شمال غربی 8کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود25°

 • بادغرب شمال غربی 8کیلومتر / ساعت

 • رطوبت41%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر40%

 • میزان باران0 میلی متر

۶:۳۰

نیمه ابری

25°

0%

غرب شمال غربی 8کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود25°

 • بادغرب شمال غربی 8کیلومتر / ساعت

 • رطوبت41%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر48%

 • میزان باران0 میلی متر

۷:۳۰

نیمه ابری

25°

0%

غرب 8کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود25°

 • بادغرب 8کیلومتر / ساعت

 • رطوبت39%

 • شاخص UV1 از 11

 • پوشش ابر46%

 • میزان باران0 میلی متر

۸:۳۰

نیمه ابری

27°

0%

غرب جنوب غربی 10کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود27°

 • بادغرب جنوب غربی 10کیلومتر / ساعت

 • رطوبت36%

 • شاخص UV2 از 11

 • پوشش ابر43%

 • میزان باران0 میلی متر

۹:۳۰

نیمه ابری

28°

0%

جنوب غرب 12کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود28°

 • بادجنوب غرب 12کیلومتر / ساعت

 • رطوبت33%

 • شاخص UV4 از 11

 • پوشش ابر37%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۰:۳۰

نیمه ابری

29°

0%

جنوب جنوب غربی 13کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود29°

 • بادجنوب جنوب غربی 13کیلومتر / ساعت

 • رطوبت30%

 • شاخص UV6 از 11

 • پوشش ابر32%

 • میزان باران0 میلی متر

Advertisem*nt

۱۱:۳۰

نیمه ابری

30°

0%

جنوب جنوب غربی 14کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود30°

 • بادجنوب جنوب غربی 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت28%

 • شاخص UV9 از 11

 • پوشش ابر39%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۲:۳۰

نیمه ابری

31°

0%

جنوب جنوب غربی 13کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود31°

 • بادجنوب جنوب غربی 13کیلومتر / ساعت

 • رطوبت26%

 • شاخص UV10 از 11

 • پوشش ابر38%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۳:۳۰

غالباً آفتابی

32°

0%

جنوب 14کیلومتر / ساعت

غالباً آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود32°

 • بادجنوب 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت24%

 • شاخص UVشدید

 • پوشش ابر29%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۴:۳۰

نیمه ابری

33°

0%

جنوب جنوب شرقی 14کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود33°

 • بادجنوب جنوب شرقی 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت23%

 • شاخص UV9 از 11

 • پوشش ابر30%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۵:۳۰

نیمه ابری

34°

0%

جنوب 14کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود34°

 • بادجنوب 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت21%

 • شاخص UV7 از 11

 • پوشش ابر31%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۶:۳۰

نیمه ابری

34°

0%

جنوب 14کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود34°

 • بادجنوب 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت20%

 • شاخص UV5 از 11

 • پوشش ابر39%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۷:۳۰

نیمه ابری

34°

3%

جنوب جنوب غربی 15کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود34°

 • بادجنوب جنوب غربی 15کیلومتر / ساعت

 • رطوبت19%

 • شاخص UV2 از 11

 • پوشش ابر57%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۸:۳۰

نیمه ابری

34°

2%

جنوب 14کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود34°

 • بادجنوب 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت19%

 • شاخص UV1 از 11

 • پوشش ابر58%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۹:۳۰

نیمه ابری

34°

0%

جنوب 13کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود34°

 • بادجنوب 13کیلومتر / ساعت

 • رطوبت19%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر58%

 • میزان باران0 میلی متر

۲۰:۳۰

نیمه ابری

33°

1%

جنوب 11کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود33°

 • بادجنوب 11کیلومتر / ساعت

 • رطوبت20%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر36%

 • میزان باران0 میلی متر

۲۱:۳۰

نیمه ابری

33°

2%

جنوب 11کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود33°

 • بادجنوب 11کیلومتر / ساعت

 • رطوبت22%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر45%

 • میزان باران0 میلی متر

۲۲:۳۰

غالباً ابری

32°

2%

شمال شرق 11کیلومتر / ساعت

غالباً ابری

 • اینگونه حس می‌شود32°

 • بادشمال شرق 11کیلومتر / ساعت

 • رطوبت24%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر60%

 • میزان باران0 میلی متر

Advertisem*nt

۲۳:۳۰

نیمه ابری

31°

1%

جنوب شرق 12کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود31°

 • بادجنوب شرق 12کیلومتر / ساعت

 • رطوبت25%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر59%

 • میزان باران0 میلی متر

۰:۳۰

نیمه ابری

30°

0%

جنوب جنوب غربی 13کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود30°

 • بادجنوب جنوب غربی 13کیلومتر / ساعت

 • رطوبت28%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر48%

 • میزان باران0 میلی متر

سه‌شنبه ۱۲ تیر

۱:۳۰

غالباً ابری

29°

0%

غرب جنوب غربی 10کیلومتر / ساعت

غالباً ابری

 • اینگونه حس می‌شود29°

 • بادغرب جنوب غربی 10کیلومتر / ساعت

 • رطوبت31%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر62%

 • میزان باران0 میلی متر

۲:۳۰

غالباً ابری

29°

0%

غرب 7کیلومتر / ساعت

غالباً ابری

 • اینگونه حس می‌شود29°

 • بادغرب 7کیلومتر / ساعت

 • رطوبت32%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر66%

 • میزان باران0 میلی متر

۳:۳۰

غالباً ابری

28°

0%

غرب 9کیلومتر / ساعت

غالباً ابری

 • اینگونه حس می‌شود28°

 • بادغرب 9کیلومتر / ساعت

 • رطوبت35%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر62%

 • میزان باران0 میلی متر

۴:۳۰

غالباً ابری

27°

1%

غرب 8کیلومتر / ساعت

غالباً ابری

 • اینگونه حس می‌شود27°

 • بادغرب 8کیلومتر / ساعت

 • رطوبت37%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر64%

 • میزان باران0 میلی متر

۵:۳۰

غالباً ابری

26°

1%

غرب 8کیلومتر / ساعت

غالباً ابری

 • اینگونه حس می‌شود26°

 • بادغرب 8کیلومتر / ساعت

 • رطوبت39%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر63%

 • میزان باران0 میلی متر

۶:۳۰

نیمه ابری

26°

1%

غرب 7کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود26°

 • بادغرب 7کیلومتر / ساعت

 • رطوبت39%

 • شاخص UV0 از 11

 • پوشش ابر53%

 • میزان باران0 میلی متر

۷:۳۰

نیمه ابری

27°

0%

غرب 8کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود27°

 • بادغرب 8کیلومتر / ساعت

 • رطوبت36%

 • شاخص UV1 از 11

 • پوشش ابر49%

 • میزان باران0 میلی متر

۸:۳۰

نیمه ابری

28°

0%

جنوب غرب 11کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود28°

 • بادجنوب غرب 11کیلومتر / ساعت

 • رطوبت33%

 • شاخص UV2 از 11

 • پوشش ابر35%

 • میزان باران0 میلی متر

۹:۳۰

نیمه ابری

29°

0%

جنوب جنوب غربی 13کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود29°

 • بادجنوب جنوب غربی 13کیلومتر / ساعت

 • رطوبت31%

 • شاخص UV4 از 11

 • پوشش ابر33%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۰:۳۰

نیمه ابری

30°

0%

جنوب جنوب غربی 14کیلومتر / ساعت

نیمه ابری

 • اینگونه حس می‌شود30°

 • بادجنوب جنوب غربی 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت27%

 • شاخص UV6 از 11

 • پوشش ابر30%

 • میزان باران0 میلی متر

Advertisem*nt

۱۱:۳۰

آفتابی

31°

0%

جنوب 14کیلومتر / ساعت

آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود31°

 • بادجنوب 14کیلومتر / ساعت

 • رطوبت26%

 • شاخص UV9 از 11

 • پوشش ابر16%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۲:۳۰

آفتابی

32°

0%

جنوب 13کیلومتر / ساعت

آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود32°

 • بادجنوب 13کیلومتر / ساعت

 • رطوبت23%

 • شاخص UV10 از 11

 • پوشش ابر9%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۳:۳۰

آفتابی

33°

0%

جنوب جنوب شرقی 15کیلومتر / ساعت

آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود33°

 • بادجنوب جنوب شرقی 15کیلومتر / ساعت

 • رطوبت21%

 • شاخص UVشدید

 • پوشش ابر8%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۴:۳۰

آفتابی

34°

0%

جنوب جنوب شرقی 15کیلومتر / ساعت

آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود34°

 • بادجنوب جنوب شرقی 15کیلومتر / ساعت

 • رطوبت19%

 • شاخص UV9 از 11

 • پوشش ابر3%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۵:۳۰

آفتابی

35°

0%

جنوب جنوب شرقی 17کیلومتر / ساعت

آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود35°

 • بادجنوب جنوب شرقی 17کیلومتر / ساعت

 • رطوبت17%

 • شاخص UV7 از 11

 • پوشش ابر1%

 • میزان باران0 میلی متر

۱۶:۳۰

آفتابی

35°

0%

جنوب 18کیلومتر / ساعت

آفتابی

 • اینگونه حس می‌شود35°

 • بادجنوب 18کیلومتر / ساعت

 • رطوبت16%

 • شاخص UV5 از 11

 • پوشش ابر1%

 • میزان باران0 میلی متر

آب و هوای 10 روزه

Advertisem*nt

Advertisem*nt

Advertisem*nt

پیش‌بینی آب و هوای ساعتی برای حر, استان تهران - کانال آب و هوا | Weather.com (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated:

Views: 6051

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.